Stiftelsen Strömsholm Djursjukvård bidrar till djursjukvård i världsklass!Stiftelsen Strömsholm DjursjukvårdOm Stiftelsen

Historik

Stiftelsen Strömsholm Djursjukvård har sin grund i den verksamhet som bildades 1964.
Verksamheten startade på initiativ av Kapten Gunnar Wahlberg. Från början är inriktningen enbart hästar och det är störst andel arbets- och militär hästar som är patienter.
På åttiotalet invigs det nya smådjurs sjukhuset som delvis finansieras med hundskatten som kommunerna lämnar som bidrag. Kommunerna Hallstahammar, Västerås och Eskilstuna har hela tiden ingått som viktiga aktörer för Djursjukhuset. Från dessa kommuner har det också funnits och finns fortfarande ledamöter i Stiftelsens styrelse.

Under 90-talet förändras förutsättningar som först verkar väldigt hotfulla för verksamheten. Det införs full moms på djursjukvård, hundskatten förvinner och det är en allmän lågkonjunktur i Sverige. Allt detta innebär stora förändringar och man blir tvingad att arbeta mer affärsmässigt utan bidrag. Strömsholm klarar på ett bra sätt att anpassa sig till de nya förutsättningarna.

Verksamheten och lokalerna växer hela tiden och det är många duktiga medarbetare som är med och utvecklar Djursjukhuset. I mitten av 90-talet anställs den första och enda vd:n på Djursjukhuset vilket innebär en stor förändring som är viktig för den fortsatta utvecklingen.

Stiftelsens styrelse har hela tiden varit styrelse för verksamheten vid Djursjukhuset och fattar beslut om att Djursjukhuset ska ingå i Evidensia 2012. När Evidensia bildas 2012 förändras rollen för Stiftelsen även om ändamålet för stiftelsen är detsamma.

Stiftelsens ändamål
Ändamålet har varit och är att främja djursjukvårdsverksamheten i Strömsholm. Stiftelsens ändamål är således knutet till Djursjukhuset i Strömsholm.

För att stärka detta ändamål är Stiftelsen sedan 2022 delägare i Strömsholms utvecklings AB förkortat "Stutab"

Se länk nedan för mer information om Stutab

Hem - (stutab.se)

Stiftelsens roll idag
Stiftelsen äger fortfarande byggnaderna som hyrs ut till Evidensia djursjukvård. På det viset kan Stiftelsen vara med och långsiktigt främja förutsättningarna för verksamheten vid Djursjukhuset.

I Stiftelsens roll ingår som en viktig del att verka för forskning och utveckling inom specialiserad djursjukvård.
Detta görs genom att Stiftelsen varje år lämnar bidrag bland annat med inriktning mot att bibehålla eller utveckla kompetensnivån, olika utvecklingsprojekt och större investeringar.
Det är ledningen för Djursjukhuset som ansöker om medel och Stiftelsens styrelse behandlar ansökan. 

Stiftelsens resurser utnyttjas för ändamålet
För att Stiftelsen ska kunna verka för sitt ändamål krävs resurser. Ekonomiska resurser erhålls genom främst följande intäkter:
• hyresintäkter
• avkastning av kapital
• donationer, arv och gåvor
Samtliga intäkter är av betydande värde.


Styrelsen

Leif Eriksson, f 1952 och tidigare auktoriserad revisor anställd i Ernst & Young och med uppdrag som revisor i bland annat Djursjukhuset. Styrelseordförande

Ulla Persson, f 1951 och tidigare kommunalråd i Västerås stad. Styrelseledamot

Agneta Ivemyr, f 1948 och tidigare kommunalråd i Hallstahammars kommun. Styrelseledamot

Marianne Jonsson, f 1947 och tidigare anställd i Eskilstuna kommun och även med olika politiska uppdrag. Styrelseledamot

Bengt Pettersson, f 1954 och anställd på Volvo samt ordförande i Västmanlands kennelklubb sedan många år. Styrelseledamot

Anders Engvall, f 1948 och tidigare generaldirektör på SVA och även professor. Styrelseledamot

I Stiftelsen finns historiskt inga anställda men från 2019 så har vi en Fastighetsansvarig anställd. Kontakt med Stiftelsen kan ske genom mail till info@stiftelsenstromsholm.se eller genom kontakt enligt kontaktpersoner som anges nedan.

Det går också bra att kontakta någon av de styrelseledamöter som anges under avsnittet Styrelsen.

Kontaktpersoner
Ordförande i styrelsen, Leif Eriksson, telefon 070-330 63 00 eller mail leif@stiftelsenstromsholm.se

Fastighetsansvarig, Conny Karlsson, telefon 070-333 09 04 eller mail conny@stiftelsenstromsholm.seFastigheterna

Fastigheterna är uppdelade på smådjur (med hund och katt som specialitet), häst i verksamhetsspecifika delar, administrations- och personalbyggnad samt hundstall för personalens hundar

Utveckling byggnader Smådjur

1964 byggnad för Djursjukhuset blir färdigbyggt

1981 byggs urspungsbyggnad A och B

1989/1990 tillbyggnad ”veterinärs korridoren” hus F

2000 om- och tillbyggnad butik/reception/rehab (första poolen byggs) samt vårdavdelning.

2003 tillbyggnad operation/bild/steril samt ackumulatortankar och ombyggnad av pannan. Ackumulatortankar byggs som ett led i besparing av olja.
Djursjukhuset investerar samtidigt i två röntgenapparater och blir därmed först i Europa med att ha både en magnetröntgen och en skiktröntgen apparat. Med dessa investeringar blir diagnoser säkrare.

2005 Djursjukhusvägen byggs

2007 om- och tillbyggnad avseende ögon, katt och vårdavdelning

2008 tillbyggnad infektion hus G

2013 tillbyggnad av rehab med ny pool mm

2019 ombyggnad butik/reception/PKL. Korridorer och behandlingsrum byggs om och renoveras med nya ytskikt, belysning, el och nätverk.

2020 tillbyggnad av labb hus I samt ombyggnad av gamla labb lokaler till bild lokaler för ultraljud.
Samma år renoveras behandlingsrum och korridorer med nya ytskikt, belysning mm

2021 vård korridor och vissa angränsande rum renoveras med nya ytskikt, belysning, el och nätverk.

2022 om och utbyggnad av lastkaj samt nybyggnad av miljö bod

2022/2023 tillbyggnad av hus J som ska inrymma operationsrum, bildavdelning (som utökas för att inrymma ny magnetröntgen (MRT) och datortomografi röntgen (DT)) samt steril avdelning på plan 1, på plan 2 inryms kontorslandskap samt teknik utrymme. 

Utveckling byggnader Häst

2004 nya Hästsjukhuset byggs, hus M. Invigning sker 24/5 2004 i närvaro av HKH Prinsessan Madeleine. Ytan ökar från 900 kvadrat till 2600 kvadrat. I samband med utbyggnad har även personalstyrkan fördubblats.
Utbyggnad fördröjs av överklagande. Bygget börjar dock 2003.

2005 tillfällig stallbyggnad för fullblodshästar byggs.

2008 hältutredningshall byggs.

2016 tillbyggnad av operation och vård. I samband med bygget rivs ursprunglig byggnad för sjukhuset.

2019 utgödslings byggnad uppförs

2020 behandlingsrum i poliklinik och korridorer renoveras med nya ytskikt

Utveckling byggnader administration

2008 hus C byggs

Huset inrymmer bland annat lokaler för ekonomi- och personaladministration samt föreläsningssal som gör att Djursjukhuset kan hålla kurser i större utsträckning. Även personalutrymmen blir betydligt större.

Utveckling byggnader skruvhaken

Skruvhaken är det hus som byggdes som fabrik för att göra skruvhakar.

Byggdes 1970 av det företag som stod för tillverkningen av skruvhakar.

2008 huset köptes av Stiftelsen, och är nu hus O

2015 huset byggdes om till hundstallar för personalens hundar.

2023 huset rivs för att kunna bygga ett mer anpassat hus för att klara det utökade behovet avseende stall för personalens hundar.

Utveckling teknik

Omfattande satsningar sker med utgångspunkt från klimat och energibesparingar. Exempel på detta är:

Solpaneler på hus B, C, M, N, O Installation av solpaneler som minskade förbrukning av el med ca 350 000 kWh.

Värmesystems konvertering, från el/olja till installation av bergvärme, installation med 52 borrhål på marken runt hästsjukhuset. Installationen av bergvärme och frikyla minskade förbrukning av el med ca 1 300 000 kWh.

Utbyte av flertalet ventilations aggregat.

Byte av styr & regler i befintliga ventilations aggregat för att kunna behovs styra ventilationen i lokalerna.

Byte av belysning till led.

Byte av fläktar till direktdrivna EC fläktar.

Översyn och trimning av drifttider, temperaturkurvor, börvärden, upptäcka läckflöden mm   

Och som en del av klimat aspekten installeras elbilsladdare i samband med att skruvhaken byggs och står färdigt i slutet av 2023, det blir 2st DC snabbladdare och 8st AC laddare för publik del samt 8st AC laddare avsedda för personalen.


Gåva till stiftelsen

Stiftelsen har under många år tacksamt mottagit arv, gåvor och donationer från både privatpersoner och juridiska personer. Dessa intäkter har varit viktiga resurser för att möjliggöra den positiva utveckling som skett under åren.

Samtliga intäkter som erhålls genom arv, gåvor och donationer går oavkortat till att främja Stiftelsens ändamål.

Rutin för att lämna gåva

Gåvor/donationer kan lämnas utan några särskilda dokument eller formkrav. Det är dock bra om en kontakt tas med ordföranden i Stiftelsens styrelse.

När det gäller arv förutsätts att Stiftelsen skrivs in som förmånstagare i ett testamente. Om det finns ett intresse av att infoga Stiftelsen som förmånstagare kan detta ske tillsammans med den som utformar testamentet. Om det finns ett önskemål kan ordföranden i Stiftelsen kontaktas för att få förslag på lämplig jurist för att hantera ett testamente.

Aktuellt

senaste eller pågående händelser

Djursjukhuset har i många år varit i pågående expansion med både om och tillbyggnader, renoveringar och energibesparande åtgärder, de senast pågående aktuella händelserna samt historiska bilder publiceras här!
SkruvhakenSkruvhakenPersonalhundstall
SkruvhakenSkruvhakenPersonalhundstallPersonalhundstallPersonalhundstallPersonalhundstall

Historiskt

Historiska och kuriosa bilder samt tidigare ombyggnader mm 
Hus J färdigställtPlan 2 tillbyggnadTillbyggnadMRTRenoverad förberedelse i befintliga lokalerOperationssal i ny tillbyggnad
Hus J färdigställtPlan 2 tillbyggnadTillbyggnadMRTGrunden tar formOperationssal i ny tillbyggnad